Studium manželství a rodiny

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Papežským institutem Jana Pavla II. pro rodinu v Římě organizuje studium v rámci trvalé formace v oblasti pastorace manželství a rodiny. Toto studium je určeno především pro kněze, řeholníky, jáhny, pastorační asistenty a osoby činné v pastoraci rodin. Cílem studia je prohloubení vědomí důležitosti rodiny, na což se zaměřovala poslední biskupská synoda a papež František, který podnítil reformu církevní služby rodině. Tato reforma nejenže žádá procesní změny v rámci církevního soudnictví, ale také pastorační podporu věřícím, kteří se octli v těžkých životních situacích, což se má realizovat doprovázením lidí a pastorační péčí o ně v rámci církevního společenství. Správné porozumění reformě a její aplikaci vyžaduje objasnění právních a teologických principů, jakož i nového pastoračního přístupu. Záměrem pořádání tohoto studia je poskytnutí pomoci při utváření kultury rodiny v dnešní společnosti, posílení manželské a rodinné spirituality a pomoc při objevování povolání ke svatosti manželů. Spolupracující papežský institut, který založil sv. Jan Pavel II. 13. 5. 1981 po skončení tehdejší synody o rodině, má cíl dát rodinné pastoraci filosofickou a teologickou podporu, která bude schopná reagovat proti ateistické a materialistické vizi společnosti a nabídnout studentům kvalitní specifickou přípravu. Účastníci studia jsou podle smlouvy s Papežským institutem Jana Pavla II. jeho právoplatnými studenty. Garantem studia v Brně je diecézní biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle a studijní plán je spoluvytvářen partnerským institutem v Římě.

Organizačně: začlenění pod Akademii kanonického práva
 
Výstup: diplom v rodinné pastoraci (vydává Papežský institut)
 
Místo konání: Duchovní centrum Vranov u Brna
 
Zahájení druhého studijního kurzu: říjen 2017 (jedná se o pokračování dosud probíhajcího kurzu)
Přihláška je k dispozici vpravo pod záložkou "Studium manželství a rodiny" - zájemce nechť se elektronicky registruje, načež bude zpětně kontaktován.
 
Téma druhého studijního kurzu: Rodina jako šance pro život církve
 
Termíny:  2017: 9.–10. října, 3.–4. listopadu, 11.–12. prosince
                 2018: 12.–12. ledna, 12.–13. února, 16.–17. března, 9.–10. dubna, 14.–15. května
 
Termíny pro rok 2017/2018 jsou v tuto chvíli předběžné, změna vyhrazena.
 
Koncipování studia:
Jednoletý program s možným pokračováním
Setkání jednou za měsíc na dva dny
V dopolední části budou přednášky, odpoledne sdílení zkušeností
 
Studijní výdaje
a) 4000 Kč – organizační poplatek na semestr
b) osobní úhrada ubytování a stravování v Duchovním centru
 
Termín podání přihlášek: do 1. 7. 2017
 
Požadavky pro přijetí ke studiu:
  • Zaslání vyplněné elektronické přihlášky
  • Kopie dokladu totožnosti
  • Kopie maturitního vysvědčení a diplomů z dosaženého vzdělání
  • 2 fotografie pasového formátu
  • Doporučení ke studiu: ordináře – pro kněze a jáhny; představeného – pro zasvěcené osoby; faráře nebo vedoucího centra pro rodinu – pro laiky

Přílohy pošlete poštou na adresu akademie po odeslání elektronické přihlášky. Pro lepší kompletaci příloh doporučujeme přidat k nim také jeden výtisk potvrzení o přihlášení (bude doručen na e-mail po odeslání přihlášky).

Přednost k přijetí do navazujícího kurzu mají v případě překročení kapacity absolventi předchozího kurzu. Tito již nemusí předkládat výše uvedené náležitosti, pouze se přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky.

Přednášející
Ze zahraničí (Řím, Polsko, Slovensko) a také z ČR
 
Probíraná témata
Oblast antropologie
— Osoba a rodinné vztahy
— Biblická teologie manželství a rodiny
— Lidská láska v Božím plánu
— Svátost manželství a kněžství
Oblast morální teologie
— Sexualita a svátost smíření
— Hodnoty života v rodině
— Rodinná spiritualita
Oblast pastorace
— Rodinná pastorace ve farnosti a diecézi
— Rodina, liturgie a křesťanská iniciace
— Výchova v rodině
Oblast sociologická
— Plodnost, oplodnění a rodinný život
— Rodina, tvůrce společnosti
— Otázky kanonického práva a rodiny
Sdílení aktivit a zkušeností
— Aktivity v diecézi (i mimo diecézi), které se podílejí na pastoraci manželů a rodiny
— Informování o nabízených programech
— Výměna zkušeností při pastoraci
— Prázdninové programy pro manžele

 Další informace a kontakt:

Mgr. Božetěch Hurt Th.D.
e-mail: institutjp.ii@gmail.com
tel.: +420 603 463 443

Mgr. Renáta Barčiaková
e-mail: studiumjp2brno@gmail.com
tel. +420 533 033 287, +420 775 936 227
Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).