Studium zasvěceného života

Akademie kanonického práva ve spolupráci s Kongregací pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, s podporou Konferencí vyšších představených řeholí v ČR organizuje „studium aktuálních témat zasvěceného života“. Obsahem studia jsou především otázky kanonicko-právní a celé studium je zaměřeno na prohloubení vzdělání a jeho uplatnění v praktickém životě. Toto studium je určeno zvláště představeným institutů zasvěceného života a společností apoštolského života a formátorům, ale je otevřeno také pro všechny členy těchto společností a členy nových forem zasvěceného života, jakož i pro zájemce z řad kněží a laiků, jsou-li s instituty zasvěceného života svázáni spoluprací např. v oblasti majetkové či právní. Cílem studia je přispět k prohloubení právního a teologického rozměru dané problematiky, jakož i plodnému dialogu a spolupráci mezi instituty a diecézemi.

Studium je koncipováno jako trimestrální dvouleté vzdělávání v rámci trvalé formace. Jednotlivé studijní bloky jsou plánovány na tři soboty během roku. Přednášky budou vedeny převážně odborníky z římských dikasterií (se simultánním překladem). Účastníci celého studijního kurzu obdrží po absolvování studia osvědčení při závěrečném, v pořadí sedmém setkání, se slavnostním ukončením.

Přihláška ke studiu

Pozdrav a podpora z kongregace

Přihlášku pro jednorázový vstup zašlete prosím na adresu akademie nejpozději týden před konáním konkrétního setkání. V případě dotazů napište na e-mail: studium.vc/zavináč/gmail.com

Přihlášku je třeba si stáhnout, vyplnit a spolu s povinnou přílohou (doporučením ke studiu) ji zaslat na adresu akademie. Biskupové a vyšší řeholní představení zasílají pouze vyplněnou přihlášku. Pro jednorázový vstup již není třeba přikládat fotografie.

Termíny studia

 • v roce 2016: 8. října,
 • v roce 2017: 11. března, 20. května, 7. října
 • v roce 2018: 3. března, 26. května

Místo konání: Vranov u Brna, Duchovní centrum

Cena za jednorázový vstup: 1.500 Kč (55 EUR)

Platbu prosím uhraďte při registraci v místě konání studijního setkání.

Cena zahrnuje pronájem prostor, oběd, organizaci, zajištění a výlohy přednášejících, technické zázemí a tlumočení.

Možnost ubytování: viz níže (na konci této stránky pod přehledem probíraných témat)

Garant organizace studia: P. ICLic. Radim Josef Jančář, O.Carm, viceprezident akademie a biskupský delegát pro zasvěcený život v brněnské diecéziTÉMATICKÉ STUDIJNÍ OKRUHY

I. studijní den (8. října 2016)

Téma: obecná nauka 

(přednášející: J .E. Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, arcibiskup – sekretář Kongregace; P. Leonello Leidi, CP, vedoucí oboru schvalování a zřizování institutů; P. Ambroży Skorupa, SDS, ředitel Institutu kanonického práva na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu)

 • Role Kongregace pro praxi zasvěceného života: dialog mezi Svatým stolcem a jednotlivými instituty
 • Kanonické formy zasvěceného života
 • Autonomie e exempce institutů
 • Nové formy zasvěceného života, praxe Svatého stolce

II. studijní den (11. března 2017)

Téma: formační 

(přednášející: P. Sebastiano Paciolla, O.Cist, podsekretář Kongregace; P. Amadeo Cencini, FdCC, psycholog a poradce Kongregace)

 • Psychologické poradenství a formace – kanonické aspekty
 • Psychologické poradenství a formace – psychologické aspekty (aplikace dokumentu Kongr. pro kat. výchovu "Pokyny pro používání psychologie ve formaci kandidátů na kněžství")
 • Problémy homosexuality a pedofilie a jejich řešení (aplikace dokumentu Kongr. pro  kat. výchovu "Kritéria k rozlišování povolání osob s homosexuálními sklony vzhledem k jejich přijetí do semináře")
 • Vyšší představený a pastorační péče o spolubratry/spolusestry, kteří se nacházejí ve zvláštních situacích závislosti na alkoholu, drogách, hrách
 • Zasvěcený život, separatio mundi a masmédia (správné užívání prostředků komunikace v institutech zasv. života a společnostech apošt. života

III. studijní den (20. května 2017)

Téma: majetkové

(přednášející: P. Agostino Montan, CSI; S. M. Annunziata Remossi, OMVF; JUDr. Jakub Křiž)

 • Způsobilost k právním úkonům jednotlivých právnických osob institutů zasvěceného života a aktuální výzvy týkající se jejich správy
 • Řádná a mimořádná správa majetku institutů zasvěceného života, nutnost povolení provinčního či generálního vedení, příp. Apoštolského Stolce
 • Nabývání majetku instituty zasvěceného života a nadace
 • Kanonická legislativa a praxe Kongregace pro IZŽ a SAŽ ohledně zcizení movitého majetku: dialog mezi Apoštolským stolcem a jednotlivými instituty
 • Aktuální stav české legislativy ohledně majetku institutů

IV. studijní den (7. října 2017)

Téma: disciplinární

 • 1. přednáška: Odloučení od institutu, dočasné i definitivní, intervence Apoštolského Stolce I. (P. Waldemar Barzscz, T.O.R.)

  2. přednáška: Odloučení od institutu, dočasné i definitivní, intervence Apoštolského Stolce II. (P. Waldemar Barzscz, T.O.R.)

  3. přednáška: Jaké je právo diecézního biskupa visitovat IZŽ ? / Zákaz diecézního biskupa členu řeholní společnosti pobývat v diecézi (P. Dariusz Borek, O.Carm.)

  4. přednáška: Práva a povinnosti představených a členů institutů (reflexe instrukce Kongr. pro ZŽ „Služba autority a poslušnost“) (P. Dariusz Borek, O.Carm.)

  5. přednáška: Povinnost institutu k odloučenému členu, a status kněze inkardinovaného do institutu, od něho odloučeného (P. Waldemar Barzscz, T.O.R.)


V. studijní den (únor/březen 2018)

Téma: trestní

 • Postup v případě člena institutu zasvěceného života podezřelého ze sexuálního zneužití dítěte nebo nezletilého
 • Forum externum a internum, papežské rezerváty a kompetence Kongregace pro nauku víry
 • Aplikace iregularit a překážek, které brání k přijetí nebo vykonávání svátosti svěcení a dispense od nich; absoluce od exkomunikací vyhrazených Apoštolskému Stolci
 • Požadavek dostatečné zralosti kandidátů kněžského svěcení (kán. 1031 § 1) a kandidátů zasvěceného života

VI. studijní den (květen 2018)

Téma: pastorační

 • Zasvěcený život a partikulární církev
 • Řeholní farář, právní aspekty církevní a charismatické služby
 •  Apoštolát institutů zasvěceného života – podřízení biskupovi a vyš. řehol. představenému
 • Zvláštní důležitost života zasvěcené ženy v pastorační aktivitě církve

VII. studijní den (září 2018)

Téma: řízení institutu

 • Pravomoci provinčních představených jako vyšších řeholních představených
 • Pravomoci provinčního pčedstaveného jako ordináře
 • Poslání a funkce rady vyššího řeholního představeného
 • Dispens od kněžských závazků reskriptem Apoštolského Stolce a in poenam (tzv. facoltà speciali)

b)    Ukončení studia a předání osvědčeníMožnost ubytování

Hotel Voroněž, který je v blízkosti místa konání studia, nabízí pro jeho účastníky sníženou cenovou nabídku ubytování (vč. snídaně formou bufetu a DPH ve výši 15%). V případě zájmu o ubytování prosím kontaktujte přímo Hotel Voroněž (www.oreahotelvoronez.cz/cz/, záložka Rezervace), s uvedením promo kódu "AKP", který Vám umožní využít nabízené slevy pro účastníky tohoto studia. Ubytování s využitím slevy lze využít z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v termínech konání přednášek. 

 

V případě zájmu zašleme přihlášenému účastníku ceny ubytování e-mailem.

(napište na: studium.vc/zavináč/gmail.com)

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).