Symposium kanonického práva

 III. symposium kanonického práva v brněnské diecézi (2017)

Ve dnech 17.–20. září 2017 připravuje Akademie kanonického práva III. symposium kanonického práva na Vranově u Brna. Symposium, které je pod záštitou brněnského biskupa J. E. Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, chce být odpovědí na současné podněty papeže Františka a bude se zabývat  předchozí fází řízení a obrany práv věřících, účastníků řízení. Jelikož slavení symposia je významné nejen na rovině profesně odborné, ale také na rovině společenské, součástí programu budou slavnostní mše svaté a společné setkání u svátečního stolu. Zájemce o přihlášení nechť využuje elektronické přihlášky na těchto stránkách, kde rovněž nelezne další informace (záložka v menu). V případě dotazů můžete využít těchto kontaktů:

Tel: +420 732 483 439; e-mail: sekretarka.akademie[zavináč]gmail.com; Viber: Sekretariat Symposia; WhatsApp: +420 732 483 439; Skype: AKP; Line: Sekretářka akademie; Hangouts: Sekretariát Symposia


Program symposia

Programma del simposio

17.–20. 9. 2017

17. 9. neděle / domenica

Od 16.00 možnost příjezdu a  ubytování, registrace / arrivo e alloggio

18.00 večeře „garden party“ / cena „garden party“

18. 9. pondělí / lunedì

7.30–8.30 snídaně a registrace nově příchozích účastníků / colazione e presentazione dei partecipanti

9.00–9.25  přivítání a úvod k symposiu / saluto e presentazione dei lavori  

Čestné předsednictví: J. E. Mons. Vojtěch Cikrle, Vescovo di Brno / Presidenza d´onore: J. E. Mons. Vojtěch Cikrle, Vescovo di Brno

Moderátor: Mons. Karel Orlita, president Akademie kanonického práva a soudní vikář církevního soudu v Brně / Presidente dell'Accademia di Diritto Canonico e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico di Brno

9.30–10.15 Ochrana práv věřících laiků, odborná pomoc a role ochránce spravedlnosti; La tutela dei diritti dei fedeli tra assistenza tecnica e ruolo del promotore di giustizia

Anna Sammassimo, advokátka Římské roty a Římské kurie, profesorka Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce v Miláně/ Avvocato Rotale e della Curia Romana, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

10.15 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

Přestávka/ coffeebreak

11.15–12.00 Kritérium ohledně způsobu projednávání: kauza Iurium nebo administrativní sporné řízení; Criterio riguardante la modalità del trattamento: causa iurium o contenzioso amministrativo

R.D. Eduardo Baura de la Peña, profesor kanonického adminstrativního práva na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě / Professore di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce a Roma

12.00 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

12.30 oběd / pranzo

14.00–14.45 Reflexe specifických elementů v řízení kauz Iurium: aktivní legitimace (legitimatio ad causam et legitimatio ad processum) a další, Riflessione sugli elementi specifici del processo nelle cause iurium: (legitimatio ad causam et legitimatio ad processum) e altro

Giacomo Bertoliniadvokát Římské roty, profesor na univerzitě v Padově a na římské Urbanianě / avvocato rotaleprofessore nell'università di Padova e nell'Urbaniana

14.45 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

Přestávka/ coffeebreak 

15.45–16.30 Rekurz: prostředek k vymožení práv věřících administartivní cestouIl ricorso: strumento per rivendicare in via amministrativa i diritti dei fedeli.

Mons. Paweł Malecha, ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu Apoštolské signatury a profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě/ Promotore di Giustizia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e professore della Pontificia Università Gregoriana di Roma

16.30 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

18.00 mše sv. v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna, celebruje biskup J. E. Mons. Vojtěch Cikrle / Santa Messa a Vranov

19.00 večeře / cena

19. 9. úterý / martedì

Dopolední část / sessione mattutina

7.30–9.00 snídaně / colazione

Čestné předsednictví: J. Em. kardinál Francesco Coccopalmerio, předseda Papežské rady pro legislativní texty / Presidenza d´onore Preside del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

Moderátor: Mons. Karel Orlita, president Akademie kanonického práva a soudní vikář církevního soudu v Brně / Presidente dell'Accademia di Diritto Canonico e Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico di Brno

9.30–10.15 Poskytnutí právní pomoci a metodika přípravné fáze v manželských řízeních / Consultazione e metodologia della fase preparatoria delle cause di nullità

Donatella Saroglia, rotální advokátka a stálá patronka lombardského církevního soudu / Avvocato rotale e patrono stabile del Tribunale Ecclesiastico regionale Lombardo

10.15 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

Přestávka/ coffeebreak 

11.00–11.45 Předchozí znalecký posudek: vhodnost, kritéria hodnocení, důkazní hodnota a užitečnost v procesní dynamice / La perizia previa: opportunità, criteri di valutazione, valore probatorio, utilità della dinamica processuale      

Mons. Paolo Bianchi, profesor Papežské Gregoriánské univerzity v Římě, předseda lombardského církevního soudu / Professore della Pontificia Università Gregoriana di Roma, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo

 

11.45 diskuse s přednášejícími / dialogo con i relatori / dyskusja z perelegentami

12.30 oběd / pranzo

Odpolední část / sessione pomeridiana

14.00 odjezd autobusy do Křtin / partenza con l’autobus per Křtiny

15.30 Praktický případ předchozího řízení a moderovaná diskuse / caso pratico sulla fase preliminare e discussione moderata

J. Em. Francesco Coccopalmerio, Mons. Paolo Bianchi, Donatella Saroglia, Mons. Leszek Adamowicz

18.00 pontifikální mše sv. v mariánské svatyni Jména Panny Marie ve Křtinách, celebruje J. Em. kardinál Francesco Coccopalmerio / Santa Messa nel Santuario mariano del Nome di Maria Minor celebrata da S. E. R. Card. Francesco Coccopalmerio

19.30 slavnostní večeře / cena di gala

20. 9. středa / mercoledì

Dopolední část / sessione mattutina

7.30–9.00 snídaně / colazione

Čestné předsednictví: J. E. Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský / Presidenza d´onore: J. E. Mons. Pavel Konzbul, Vescovo ausiliare di Brno

Moderátor: P. Radim Josef Jančář, vicepresident Akademie kanonického práva a soudní místovikář církevního soudu v Brně / Vicepresidente dell'Accademia di Diritto Canonico e Vicario Giudiziale aggiunto del Tribunale Ecclesiastico di Brno

9.30–10.15 Důkazní hodnota délky trvání manželského života / Il valore probatorio della durata della vita coniugale     

Francesco Catozzella, profesor Papežské Lateránské univerzity v Římě a advokát Římské roty / Professore della Pontificia Università Lateranense di Roma e Avvocato Rotale

10.15 diskuse s přednášejícím / dialogo con il relatore

Přestávka/ coffeebreak 

11.00–11.45 Legislativní novinky a praktická aplikace práva na odvolání ve světle motu pr. Mitis Iudex / Novità legislative e applicazioni pratiche in tema di diritto di appello alla luce del Motu pr. Mitis Iudex

Grzegorz Erlebach, rotální soudce a profesor na Papežské Lateránské a Gregoriánské univerzitě v Římě / Uditore del Tribunale della Rota Romana e professore della Pontificia Università Gregoriana e Lateranense di Roma

11.45 diskuse s přednášejícími / dialogo con i relatori

12.15 ukončení symposia a mše sv. v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna, celebruje biskup královéhradecký J. E. Mons. Jan Vokál / Santa Messa a Vranov

13.15 oběd / pranzo  

14.00 předání certifikátu o absolvování symposia / conclusione del Convegno 

Osobní zóna


Z minulého dění

Reportáž ze Symposia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 10. října 2013; od 0:32 vteřiny) a na stránkách RTVS (pořad Orientácie z 27. října 2013; od 18:30 vteřiny).

Reportáž o Akademii kanonického práva na Vranově u Brna v Křesťanském magazínu České televize naleznete na stránkách Křesťanského magazínu (reportáž byla odvysílána 23.12.2012).

Reportáž ze zahájení studia kanonického práva na Vranově u Brna naleznete na stránkách TV NOE (Zpravodajské Noeviny z 18. října 2012; od 2:25 vteřiny).